Novinky & Aktualizácie

Prenájom CCTV

Diginet na FB

Diginet na google+

Diginet na Linkedin

CERTIFIKÁTY
 

Štruktúrovaná kabeláž Štruktúrovaná kabeláž: Komunikačná infraštruktúra pre prenos el. signálov, dát, obrazu a zvuku.   Najvýznamnejším predstaviteľom slaboprúdovej kabeláže je tzv. Štruktúrovaná  kabeláž na báze krútenej dvojlinky ( Twisted  pair).      Výkonnostné kategórie štruktúrovaných  kabeláží sú definované medzinárodnými normami.  (Poslednou: ISO/IEC 11801 Amendment 2 ). Tieto  normy určujú  potrebné parametre  pre  dátový prenos v rýchlosti 1Gbit/s  ( cat 5E,   cat 6 ) a 10Gbit/s (cat 6A, cat 7, cat 7A). Neoddeliteľnou súčasťou komunikačných infraštruktúr  sú optické rozvody (FO- Fibre Optic). Sú využívané na zabezpečenie  dátových prenosov na väčšie vzdialenosti,  alebo ako  kostrové rozvody medzi jednotlivými LAN sieťami.  Podľa požiadaviek na prenosové rýchlosti optického média, vzdialenosť a prostredie medzi  prepájanými bodmi sa určujú  príslušné typy optických káblov. FO káble obsahujú príslušný počet mnohovidových, alebo jednovidových vlákien a sú vyhotovené v prevedení pre rôzne typy prostredí. ( Vnútorné, vonkajšie, univerzálne, s ochranou proti vlhkosti, hlodavcom...)

 

Mikrotrubičky  (FTTx):  Súvisiacou technológiou s dátovými infraštruktúrami  sú tvorené  „Mikrotrubičkami“, ktoré samé o sebe nie sú prenosovým médiom, ale len akousi  prípravou (trasou),  pre nasadenie príslušného typu prenosového média. Najčastejšie samostatného optického vlákna, alebo zväzku viacerých optických vlákien. Táto technológia sa používa pri tvorbe komunikačných trás na väčšie vzdialenosti. Rádovo v km v sieťach ako MAN, alebo VAN.  Zároveň sa mikrotrubičky   v dnešnej dobe stali štandardnou výbavou  moderných bytových domov,  administratívnych  a priemyselných  objektov.  Vzhľadom na priaznivý pomer cena/výkon je technológia mikrotrubičiek  efektívnym nástrojom, každého developera na zvýšenie morálnej a trhovej  hodnoty svojho projektu.

 

Slaboprúdová kabeláž:  Káblová infraštruktúra pre rôzne technológie z oblasti  komunikácie, zábavy, riadenia, bezpečnosti atď. Sú to napr. koaxiálne rozvody pre systémy spoločnej televízie, SAT televízie,  rozvody pre systémy domácich  dorozumievacích systémov, kabeláž pre systémy MaR, riadenia objektov, médií, výrobných procesov ako aj kabeláž pre  bezpečnostné systémy ako CCTV, EZS, EPS, SKV, prípadne ostatných systémov v rámci TZB.

LAN Komunikácia  a výpočtová technika:  V rámci komunikačných systémov riešime dodávky  aktívnych prvkov LAN sietí : switche, servre,  firewall, záložné zdroje-UPS.   Systémy  pobočkových telefónnych  ústrední ( PBX) vrátane dodávok  telefónov a príslušenstva, faxov, systémov audio a videokonferecie. V rámci výpočtovej techniky sú to pracovné  stanice, notebooky, tablety, tlačiarne  a iné periférie.

 

Bezpečnostné systémy:   Systémy a zariadenia určené na  ochranu  osôb a majetku. V rámci protipožiarnych riešení je to hlavne systém  elektronickej požiarnej signalizácie (EPS)  s väzbou na ďalšie systémy, najmä núdzový akustický systém (NAS), meranie a reguláciu (MaR), vzduchotechniku, zariadenia silnoprúdových  rozvodov, systém kontroly vstupu (SKV) prípadne iné systémy. 

Elektronická zabezpečovacia signalizácia:  V rámci systémov na ochranu majetku je to elektronický zabezpečovací systém (EZS), perimetrická ochrana,  systém kontroly vstupu (SKV),  Tieto systémy sú určené na detekciu narušenia priestoru osobou, alebo vzniknutou situáciou prípadne živelnou pohromou  a vyhlásenie poplachu prípadne iné upozornenie, napr. signálom na centrálny pult ochrany (CPO) bezpečnostnej služby alebo na  určené mobilné číslo prostredníctvom GSM komunikácie.

CCTV_EZSKamerový systém: Closed Circuit Television (CCTV):     Uzavretý TV okruh, alebo aj priemyselná televízia (PTV) slúži na vizuálny   monitoring určených priestorov a prostredníctvom záznamu aj na spätný monitoring. Cenovo najdostupnejšie sú  systémy na  báze analógových kamier. Tieto systémy sú finančne najmenej náročné avšak sú obmedzené v kvalite  obrazu a funkcionalite a pri analýze záznamu. Kvalitatívne vyššou triedou  a zároveň cenovo dostupnou je systém HDCVI, ktorý poskytuje obrazový signál vo vysokom rozlíšení (HD)  a obojsmernú komunikáciu. Bezkonkurenčne najkvalitnejšou platformou CCTV systémov sú sieťové (IP) kamerové systémy, ktoré poskytujú defakto  bezlimitnú úroveň rozlíšenia a zároveň najkvalitnejšiu a najkomfortnejšiu správu takto získaného obrazového materiálu. IP kamerové systémy bežne dokážu rozpoznávať napr. ŠPZ automobilov, vyhodnocovať počet osôb, ktoré prechádzajú daným priestorom, získané  dáta porovnať s databázami a následne posunúť do ďalšieho stupňa riadenia a rôzne ďalšie sofistikované funkcie. Kamerový systém je zároveň  významným faktorom v prevencií proti vandalizmu a narušiteľom.                

 

Riadiace systémy, MaR.  SKV, DS:   Systémy určené na riadenie monitorovanie a automatizáciu napr. výrobných procesov, vstupov, dochádzky, vykurovania, el. energie.  Systém  kontroly vstupu (SKV) prostredníctvom,  ktorého je možne riadiť prístup do určených priestorov. Tieto priechody je možné  spätne monitorovať a vyhodnocovať. Súvisiacou technológiou je dochádzkový systém (DS) určený na sledovanie dochádzky osôb  s väzbou na mzdový SW. Systémy kontroly vstupu je možné integrovať do väčších celkov a príslušným softwérom  manažovať a automatizovať  rôzne procesy, vykurovanie, zopnutie el. obvodov, prípadne  dohladovať priestory atď.  Systémy  využívajú rôzne média.  Najčastejšie je to ID- karta.  Riadiace systémy v rôznych konfiguráciách  sú dnes už štandardnou  súčasťou  rôznych objektov administratívnych budov, hotelov atď. Okrem zvýšenia komfortu správy objektov sú tieto systémy nasadzované za hlavne účelom zefektívnenia prevádzky a zníženia prevádzkových nákladov

SlaboprúdSlaboprúdové systémy:  Ozvučenie, domáci rozhlas, audiovrátniky a videovrátniky vrátane interkomunikácie ako súčasť prístupových  systémov. Systémy jednotného času.  Prezentačné technológie: projektory, zobrazovacie plátna, zobrazovacie  jednotky, prezentačné tabule sú v  úzkej previazanosti s ozvučením priestorov  štandardným vybavením  kongresových sál hotelov,  zasadačiek...atď.

 

 

elektroinštalácia_rozvody NN Elektroinštalácie :  V rámci silnoprúdových riešení dodávame vnútornú a vonkajšiu elektroinštaláciu NN vrátane koncových prvkov a svietidiel. Systémy inteligentnej elektroinštalácie,  prípojky NN, rozvádzače s výbavou, pasívne a aktívne bleskozvody revízie.